Projekt koncepcyjny rewaloryzacji rynku w Pszczynie wraz z projektem wielofunkcyjnego pawilonu miejskiego.

Przedstawiam  w skrócie mój projekt dyplomowy, dotyczący rewaloryzacji rynku w Pszczynie.

Rynek w Pszczynie jako serce tego kameralnego i przyjaznego miasta jest niezwykle ważnym miejscem. Stymuluje on rozwój społeczności miejskich, jest wizytówką, decydującą o atrakcyjności centrum. Interwencje zaproponowane w tym projekcie różnią się stopniem intensywności w różnych obszarach rynku, a nawet przekraczają jego granice, by scalać ze sobą wiele miejsc w jedną spójną przestrzeń centrum miasta. Jako mieszkanka tego miasta miałam możliwość uczestniczenia w jego życiu. Opcja obserwacji zmian w strukturze funkcjonalno – przestrzennej miasta, zachowań jego użytkowników, przebiegu ważnych wydarzeń i wielu innych czynnikow, występujących w przestrzeniach publicznych, dała mi jasny obraz przy doborze działań projektowych. Nie były one jednorodne, lecz dostosowane do potrzeb miejsca, kontekstu historycznego czy nawet pewnego sentymentu mieszkańców, bądź genius loci miejsca. Podjęte działania projektowe dążą do stworzenia atrakcyjnej i reprezentacyjnej przestrzeni miasta, która od dawna w tym miejscu istniała, jednak wymagała pomocy w ukazaniu pelni swoich możliwości.

Głównym celem projektu jest zmodernizowanie istniejącej struktury rynku w Pszczynie. Obecnie miasto przechodzi sporo przeobrażeń, ale jego centralny punkt, jakim jest rynek pozostaje w tyle. Idea projektu zakłada niewielkie interwencje w płycie rynku, z zachowaniem szacunku dla zabytkowego otoczenia. Współcześnie zmodernizowany rynek ma stanowić tło dla atrakcyjnej starówki miasta jednocześnie spełniając wszystkie wymogi użytkowników nowoczesnych przestrzeni publicznej.

Istotą koncepcji jest podzielenie przestrzeni rynku miasta na trzy łączące się ze sobą obszary. W projekcie została wyróżniona stonowana część główna rynku, domykana z trzech stron przez pierzeje budynków od strony północnej, południowe i wschodniej. Kształt tego założenia jest regularny, czworoboczny. Od strony północnej wprowadzono pasmo deptaka miejskiego, będącego kontynuacją ulicy Piastowskiej, pełniącej obecnie tę rolę. Ulica Piastowska wpada w rynek w północno-wschodnim narożniku, mocno zaakcentowanym wieżyczkami narożnych budynków.

Na drugą część rynku przypada przeniesienie mocniejszych działań projektowych. Obszar ten znajduje się na połączeniu dwóch przyjętych jako główne osi kompozycyjnych założenia : na osi pałacu w Pszczynie oraz osi rynku.

Wykorzystana została tu skarpa przed pałacem, opadająca łagodnie na teren rynku, oraz niezagospodarowany wcześniej spory fragment połaci asfaltowej służący wcześniej jako przestrzeń manewrowa dla samochodów. W tym miejscu zaprojektowano wielofunkcyjny pawilon miejski wraz z zielonym ogólnodostępnym dachem, pełniącym funkcję nowoczesnego dziedzińca dla pałacu. Od strony wschodniej do pawilonu prowadzą reprezentacyjne schody wraz z siedziskami, które tworzą miejsce spotkań dla użytkowników.

Projekt ten ma na celu przywrócenie wartości użytkowych i ekspozycję dziedzictwa kulturowego miasta Pszczyna. Działania projektowe dążą do scalenia starego z nowym, nawiązania dialogu między zabytkowym rynkiem miasta a potrzebą nowoczesności. Jest to swoisty kompromis, opierający się na uszanowaniu istniejących przestrzeni z jednoczesną próbą przemycenia na ten grunt nowych rozwiązań funkcjonalnych. Priorytetem jest tu duża potrzeba poprawienia jakości i funkcjonowania przestrzeni rynku w Pszczynie.

Praca ta stawia również pewnego rodzaju wnioski, iż nie zawsze zabytkowe przestrzenie „bronią się same”. Nie w każdym wypadku jedynie historycznie zabudowa zapewnia miejscu atrakcyjność. Nawet w zabytkowych miejscach należy stymulować rozwój poprzez interwencje. Zabytkowe obszary należy w sposób mniej lub bardziej zdecydowany unowocześniać, jednakże z szacunkiem do ich charakteru. Współczesne interwencje w zabytkowe przestrzenie są niezbędne, aby te „nadążały” za zmianami zachodzącymi w ich otoczeniu.

 

 

1

 

2


3

4

5

6

7

No comments

Be the first to write a comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *